רוכשי דירות רבים נתקלים בליקויי בניה בדירה/בית החדש שרכשו וזאת כתוצאה מקבלנים שלא מקפידים על איכות בניה גבוה ולא עומדים בתקנים.

ליקויי בניה הם:

חוסר התאמה בין תקנות הקבועים בחוק ובין ביצוע בפועל .
חוסר התאמה בין המפרט הטכני ו/או התוכנית לבין ביצוע בפועל.
ליקויי בניה נגרמים בעקר בגלל אי ידיעת התקנות ,איכות ירודה של חומרים, תכנון לקוי ועבודה בלתי מקצועית.

רוכש דירה צריך לדעת כי על הקבלן מוטלת אחריות לתקן הליקויים וזאת בין היתר על פי חוק מכר דירות התשל”ג 1973, חוק זה נועד להגן על רוכשי הדירות.

בין היתר החוק קובע בטוחות כספיות שמוכרי הדירות חייבים לספק לרוכשי הדירות.

ההוראות בחוק לא ניתנות לערעור ז”א אם בחוזה הקבלן יהיו סעיפים המנוגדים לחוק זה, עדיין יהיה הקבלן מחויב כלפי הקונים, אף אם בניגוד לאמור בחוזה.

בחוק זה מפורטים הקריטריונים לפיהם חייב הקבלן להעניק אחריות ולהלן הפירוט:

תקופת בדק- זוהי תקופה שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה, בתקופה זו חובה על הקבלן לתקן את

הליקויים אלא אם הוכח כי הליקויים נגרמו כתוצאה משימוש לקוי או בזדון.

תקופת האחריות-תקופה של 3 שנים שתחילתה בתום תקופת בדק בית , בתקופה זו על הדיירים להוכיח כי

הליקויים נוצרו כתוצאה מעבודה בלתי מקצועית של הקבלן או בשימוש בחומרים באיכות

ירודה ולא כתוצאה משימוש לקוי או מתחזוקה בלתי ראויה.

תחזוקה בלתי ראויה- על פי החוק על הקבלן לספק חוברת הוראות תחזוקה בה מפורטים הוראות לשימוש בלתי מזיק במבנה.

דוגמאות לתחזוקה בלתי ראויה: שימוש בחומרי ניקוי לא מתאימים הגורמים לקילופי צבע, פגישה במשקופים ובציפוי דלתות, שחיקה של ריצוף כתוצאה מגריית חפצים כבדים, פגיעה בציפוי אמבטיה כתוצאה מנפילת חפתים חדים ועוד.

תקופת האחריות משתנה בהתאם לסוג הליקוי, תקופה של 3 שנים לאחר סיום שנת הבדק.

חשוב לציין כי במקרים בהם הליקויים נובעים מאי התאמה אין חשיבות של זמן על אחריות הקבלן.